A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK,

TOVÁBBÁ

A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRőL

SZÓLÓ SZABÁLYZAT

Hatályos: 2012. április 1. napjától

SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ

A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL

Kulcs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Törvény) 26. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 13. § h) pontja, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet (a továbbiakban: IHM rendelet) alapján az alábbiakban határozza meg.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy Kulcs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

a) meghatározza és elősegítse a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó jog érvényesülését,

b) kérelem esetén a követendő eljárás menetét, az ügyintézésben résztvevő személyeket,

c) rögzítse az adatokat megismerni kívánó személy jogait és kötelezettségeit,

d) valamint meghatározza az adatszolgáltatónak a jogait és kötelezettségeit.

e) meghatározza a honlapon közzétételre kerülő közérdekű és közérdekből nyilvános adatoknak és az adatszolgáltatásért felelősöknek körét, valamint a közzétételi eljárást. Ennek érdekében a szabályzat a www.kulcs.eu honlapon közzétételre kerül.

2. A Szabályzat hatálya

E Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni Kulcs Község Önkormányzat

 • kezelésében lévő közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok, valamint köztisztviselőinek, munkavállalóinak közérdekből nyilvános adata (továbbiakban együtt: közérdekű adat) igénylésénél, továbbá

 • hatásköre és illetékessége szerint kezelésében álló közérdekű adatok közzétételénél.

3. Értelmező rendelkezések

E Szabályzat alkalmazása során:

 1. adatállomány: fogalmát a Törvény 3. § 21. pontja határozza meg

 2. adatfeldolgozás: fogalmát a Törvény 3. § 17. pontja határozza meg

 3. adatfeldolgozó: fogalmát a Törvény 3. § 18. pontja határozza meg

 4. adatfelelős: fogalmát a Törvény 3. § 19. pontja határozza meg

 5. adatkezelés: fogalmát a Törvény 3. § 10. pontja határozza meg

 6. adatkezelő: fogalmát a Törvény 3. § 9. pontja határozza meg

 7. adatmegsemmisítés: fogalmát a Törvény 3. § 16. pontja határozza meg

 8. adattovábbítás: fogalmát a Törvény 3. § 11. pontja határozza meg

 9. adattörlés: fogalmát a Törvény 3. § 14. pontja határozza meg

 10. adatzárolás: fogalmát a Törvény 3. § 15. pontja határozza meg

 11. általános közzétételi lista: a közfeladatot ellátó szervek által kötelezően közzéteendő közérdekű adatok köre,

 12. bőnügyi személyes adat: fogalmát a Törvény 3. § 4. pontja határozza meg

 13. harmadik személy: fogalmát a Törvény 3. § 22. pontja határozza meg

 14. hozzájárulás: fogalmát a Törvény 3. § 7. pontja határozza meg

 15. közérdekből nyilvános adat: fogalmát a Törvény 3. § 6. pontja határozza meg

 16. közérdekű adat: fogalmát a Törvény 3. § 5. pontja határozza meg

 17. közzététel: közérdekű és közérdekből nyilvános adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele,

 18. különleges adat: fogalmát a Törvény 3. § 3. pont a)-b) bekezdése határozza meg

 19. különös közzétételi lista: jogszabály által egyes ágazatokra, közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározott, kötelezően közzéteendő közérdekű adatok köre,

 20. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik

 21. személyes adat: fogalmát a Törvény 3. § 2. pontja határozza meg

 22. szervezeti honlap: a szervezetre, dolgozókra, tevékenységre, működésre,valamint gazdálkodásra vonatkozó közérdekű, valamint közérdekből nyilvános, kötelezően közzéteendő adatokat tartalmazó honlap

 23. tiltakozás: fogalmát a Törvény 3. § 8. pontja határozza meg.

II. A KÖZérdekű ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK

INTÉZÉSÉNEK RENDJE

 1. A közérdekű adat megismerésének szabályai

A közérdekű adat megismerésére igényt kell benyújtani Kulcs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához. Az igény benyújtásával egyidejőleg kezdetét veszi az eljárás. A közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban közölheti, illetve írásban bárki térítésmentesen benyújthatja függetlenül attól, hogy a kérelemben foglalt adatokat saját felhasználás vagy más személy, illetve szervezet részére történő továbbítás céljából igényli.

1.1. Az igény benyújtása:

A közérdekű adat megismerése iránt bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton igényt nyújthat be.

1.2. Az igény benyújtásának helye és módja

1.2.1. Szóbeli igények benyújtása

a) személyesen: Kulcs Község Polgármesteri Hivatalában (2458. Kulcs, Kossuth L. u. 83.), ügyfélfogadási időben.

1.2.2. Írásbeli igények benyújtása

a) személyesen: Kulcs Község Polgármesteri Hivatalában (2458. Kulcs, Kossuth L. u. 83.), ügyfélfogadási időben.

b) postai úton: Kulcs Község Polgármesteri Hivatala (2458. Kulcs, Kossuth L. u. 83.)

c) elektronikus úton: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött levélben

d) faxon: a 06 25 509 – 080 fax-számon lehet.

Az igénylő kérheti:

 • közérdekű adatokkal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolását,

 • közérdekű adatokat tartalmazó iratokba történő betekintést,

 • közérdekű adatokat tartalmazó iratokból történő másolat készítését.

A közérdekű adatok szolgáltatásáért kijelölt, felelős szervezeti egységek és személyek listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Törvény 1. számú Mellékletében meghatározott általános közzétételi listát, az adatközlő megnevezésével a 2. számú melléklet tartalmazza három pontban. (I. szervezeti, személyzeti adatok, II. tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, III. gazdálkodási adatok.)

 1. A szóbeli tájékoztatás szabályai

A közérdekű adatokkal kapcsolatos felmerült igényeket elsődlegesen írásban kell teljesíteni, az előterjesztett igényt akkor lehet szóban teljesíteni, amennyiben:

a.) az igényelt adat a www.kulcs.eu honlapon vagy írásos formában az önkormányzat

hirdetőtábláján, vagy helyi televízió képújságában már nyilvánosságra került, és az így, az igénylőnek írásos formában is elérhető,

b.) amennyiben az igénylő szóban kéri a választ,

 1. amennyiben a igény az Önkormányzat eljárására, az alkalmazott jogszabályokra

vonatkozó általános tájékoztatással teljesíthető;

 1. szóban azonnal teljesíthető és az igénylő számára kielégítő.

A közérdekű adatok igénylésére vonatkozó, telefonon vagy személyesen feltett kérdéseket az érintett ügy ügyintézője – a megkeresés formájától függően – telefonon vagy személyesen azonnal köteles megválaszolni, amennyiben az ügy természete nem igényli az írásbeli tájékoztatást és az adatot kérelmező nem kéri a válasz írásban vagy informatikai úton (cd, dvd) történő rögzítését. A személyesen vagy telefonon megválaszolt kérdésekről az ügyintéző köteles az ügy számát, tárgyát, az igényelt adatokat, az adatigénylés módját és idejét tartalmazó feljegyzést készíteni és azt az ügyiratban elhelyezni. Az adatigénylés tényét, illetve a feljegyzés tartalmáról a jegyzőt 5 munkanapon belül tájékoztatni kell. A tájékoztatás tényét a feljegyzésen igazolni kell.

Amennyiben a személyesen vagy telefonon előterjesztett megkeresés telefonon vagy szóbeli tájékoztatással nem teljesíthető az ügyintéző közli a igénylővel, továbbá tájékoztatja az írásos megkeresés módjairól és formájáról. Az ügyintéző feljegyzést készít a megkeresésről, melyről a jegyzőt, 5 munkanapon belül tájékoztatni kell. A tájékoztatás tényét a feljegyzésen igazolni kell.

3. Az írásbeli tájékoztatás szabályai

Az adatkérő igényét írásban elsődlegesen az e célra rendszeresített igénybejelentő lap kitöltésével, vagy az általa írt tetszőleges formában nyújthatja be a Polgármesteri hivatalnak címezve. Az igénybejelentő lap a szabályzat 3. számú mellékletét képezi. A tetszőleges formában benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell az igénybejelentő lapon szereplő információkat. A jegyző a beérkezett igénylőlap alapján írásban kijelöli az adatszolgáltatásra kötelezett személyt.

Az igénybejelentő lap a polgármesteri hivatal bármely szervezeti egységnél igényelhető, valamint a www.kulcs.eu honlapról is letölthető.

A benyújtott igényeket, adatokat az adatszolgáltatásra kötelezett köztisztviselő 5 munkanapon belül teljesíti, és átadja a jegyző részére, aki az adatok felülvizsgálatát követően 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kérelmezőt.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igényeket elektronikus úton jegyzo@kulcs.eu e-mail címre lehet benyújtani. A polgármesteri hivatal minden dolgozója köteles bármely más e-mail címére érkezett igényt ezen e-mail címre továbbítani.

Az elektronikus úton beérkezett kérelmeket papírra kell kinyomtatni és iktatni.

4. Az igénybejelentés és annak teljesítésének általános szabályai

A kérelmező igénylésében köteles az általa igényelt közérdekű adatot (adatokat) egyértelmően és konkrétan megjelölni. A nem egyértelmő, vagy nem kellően konkrét igényt a kérelmet benyújtónak pontosítás céljából vissza kell juttatni, melynek minősítéséért és elbírálásáért a jegyző a felelelős.

A közérdekű adat megismerése iránti igény előterjeszthető az igénylő anyanyelvén, vagy az általa értett más nyelven, az adatszolgáltatást azonban magyar nyelven kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvő igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.

Amennyiben a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni (kitakarással, áthúzással).

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

Az Adatkezelő a közérdekű adatot tartalmazó adatbázisról történő másolat készítéséért legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapít meg, amely megállapításának szabályait a 4. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési évre megállapított díjakat évente március 31-ig felül kell vizsgálni, ennek elvégzéséért a gazdasági főelőadó a felelős. A fizetendő költségtérítés összegét az igénylő kérésére előre közölni kell.

Az igénylőt nyilatkoztatni kell annak érdekében, hogy a költségek megismerése után fenntartja vagy módosítja-e az igényét. Amennyiben az igénylő a költségek megtérítését nem vállalja, közölni kell, hogy az igényelt adatokról csak olyan formában és módon kaphat tájékoztatást, ami nem igényel költségeket. Amennyiben az igénylő vállalja a költségek megtérítését, annak összegéről az adatszolgáltató számlát állít ki és adatok átadásával egyidejűleg átadja.

Az adatszolgáltatási igényt el kell utasítani abban az esetben, amennyiben a kért adatok nem közérdekű adatok. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt, 8 munkanapon belül írásban vagy elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt. A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása esetén a válasznak a bírósági jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást – beleértve az eljáró bíróság megnevezését, valamint a per illetékmentes voltát – is tartalmaznia kell. Amennyiben az igényelt adatot nem a polgármesteri hivatalban kezelik, akkor erről a jegyző 3 munkanapon belül tájékoztatja az igénylőt.

Ha az igénylő által kért módon nem teljesíthető az adatszolgáltatás, az igénylőt fel kell kérni a hiányzó adatok vonatkozásában nyilatkozattételre. Amennyiben az igénylő nem tudja a kért adatokat pontosan megjelölni, az adatközlésre kijelölt dolgozó köteles abban segítséget nyújtani. Ennek a tényét feljegyzésben kell rögzíteni és a jegyzőt tájékoztatni. Amennyiben az igénylő a felhívásban megadott határidőn belül nem nyilatkozik a rendelkezésre álló adatok alapján kell teljesíteni az igényt.

5. A jogorvoslat szabályai a közérdekű adatok teljesítésével kapcsolatban

Amennyiben az igénylő közérdekű adatra vonatkozó igényét a polgármesteri hivatal nem teljesíti, az igénylő a Törvény 31. § által meghatározott esetekben bírósághoz fordulhat. A megtagadás jogszerőségét és megalapozottságát az Adatkezelő köteles bizonyítani.

III.

A KÖTELEZőEN KÖZZÉTEENDő ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA

HOZATALÁNAK RENDJE

 1. A közérdekű adatok nyilvánossága

A polgármesteri hivatal feladatkörébe tartozó ügyekben a közvélemény pontos és gyors tájékoztatásának biztosítása és kötelezettségének teljesítése a jegyző feladata. Ennek érdekében rendszeres közzététellel, tájékoztatással hozzáférhetővé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat.

A polgármesteri hivatal tájékoztatási kötelezettsége a Törvény 1. melléklete és az IHM rendelet figyelembe vétele mellett kiterjed különösen:

 • hatáskörére, illetékességére,

 • szervezeti felépítésére,

 • személyzeti adataira,

 • tevékenységére, működésére,

 • szakmai tevékenységére,

 • birtokában lévő adatfajtákra,

 • gazdálkodására vonatkozó adatokra.

Ezen adatokat honlapnak folyamatosan frissítve tartalmaznia kell.

Az adatközlőnek gondoskodni kell:

a) közzétételi listákon szereplő adatok előállításáról és határidőre történő megküldéséről az adatközlőnek,

b) közzétételre kerülő adatok pontosságáról, szakszerőségéről és aktualitásáról közzététel előtt és után,

 1. a helyesbített vagy frissített adatok továbbításáról az adatközlőnek,

A közérdekű adatokat az Önkormányzat honlapján, a www.kulcs.eu honlapon kell közzétenni. A közzétételről a jegyző gondoskodik. Az adat frissítéseket az adatban bekövetkezett változást követő 15 munkanapon belül kell végezni.

A Hivatal honlapja működésének biztosításáért, az adatközlő feladatainak ellátásáért a jegyző az informatikai karbantartó által a felelős, aki gondoskodik:

a) honlap közérdekű adatok közzétételére alkalmassá tételéről, adatstruktúrájának, formájának kialakításáról, folyamatos üzemeltetéséről, az esetleges üzemzavar elhárításáról,

b) a hozzá megküldött adatoknak a honlapon történő közzétételéről, folyamatos elérhetőségéről, frissítéséről és arról, hogy egyértelmő legyen, az egyes közzétett közérdekű adat melyik hivatali egységtől származik, illetve melyikre vonatkozik,

 1. a közzétett adatok hitelességéről (az adatfelelős által közlésre átadott adatokkal való egyezőségéről),

 1. az adatállomány (megsemmisítés, adatvesztés, illetéktelen hozzáférés, törlés, módosítás elleni) védelméről, biztonsági mentéséről,

e) az adatfelelősök elérhetőségi adatainak és a közzétételi egységek adatainak nyilvántartásáról és a továbbított adatok rendszeres frissítéséről.

Bárki számára hozzáférhető, nyilvános adat: az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal hatáskörében eljáró személyek neve, beosztása, illetve besorolása és munkaköre.

A polgármesteri hivatalnak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha az adat szolgálati titok, minősített adat, vagy a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot törvény korlátozza. A közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. A közérdekű adatok nyilvánosságát törvény korlátozhatja, továbbá korlátozható uniós jogi aktus alapján az Európai Unió jelentős pénzügyi gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket is.

 1. A nem nyilvános adat

Az Önkormányzat és végrehajtó szerve feladat-és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Jogszabály ennél rövidebb időt is meghatározhat. A hivatkozott adatok megismerését a jegyző (az adat keletkezésétől számított tíz éven belül) akkor engedélyezheti, ha az igény olyan döntés meghatározásával kapcsolatos adat, mely vonatkozásában a szerv köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény tájékoztatását. A megismerésre irányuló igényt el kell utasítani akkor, ha az adat megismerése a szerv törvényes működési rendjét, vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását (így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését) veszélyeztetné.

 1. A közzétételi eljárás szabályai

Az önkormányzat belső adatvédelmi felelőst nevez ki. Az adatfelelős a közzéteendő adatokat az adatközlővel egyeztetve elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón, közzétételre alkalmas (Word (doc), rtf, Excel (xls), kép (jpg) vagy PDF) formátumban 5 munkanapon belül eljuttatja az adatközlőhöz vagy közvetlenül az adatbázisba rögzíti. A felhasználó által kitöltendő nyomtatványokat, őrlapokat az adatfelelős letölthető, szerkeszthető formátumban küldi meg adatközlőnek, illetve ilyen formátumban teszi közzé.

Az adatfelelős minden esetben ellenőrzi az adatközlőhöz eljuttatott és a közzétett adatok egyezőségét.

Az adatközlő ellenőrzi az átadott adatok formátum, külalak, megjelenés szerinti alkalmasságát a közlésre. Alkalmatlanság esetén, a hiányosság kiküszöböléséig, nem tesz eleget a közzétételnek.

Az adatközlő a kapott adatokat közzéteszi és gondoskodik az adat közzétételével, helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatos események, időpontnak, valamint az adatfelelős és az adatközlő személy nevének naplózásáról.

Az adatközlő gondoskodik a naplózott adatállomány megsemmisítés, illetéktelen személy általi módosítás, az egyes bejegyzések törlése vagy a bejegyzések sorrendjének megváltoztatása elleni védelméről, biztosítja, hogy a napló tartalmához csak arra feljogosított személyek férhessenek hozzá, a naplóról biztonsági másolatot készít.

 1. A közérdekű adatok helyesbítése, frissítése és eltávolítása

Az Önkormányzat honlapján szereplő közérdekű adatok helyesbítéséért, frissítéséért, az adatszolgáltatásért a belső adatvédelmi felelős a felelős.

A közzétett adatok pontatlanná, tévessé vagy időszerőtlenné válása, illetve ilyen adatok feltárása esetén az adatfelelős előállítja a helyesbített vagy frissített közérdekű adatokat tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egységeket, és azokat közzététel végett átadja az adatközlőnek.

A honlapon szereplő közérdekű adatok helyesbítése és frissítése során utalni kell a változásra, valamint a korábbi adat elérhetőségére.

A közérdekű adatok közzétételével, helyesbítésével, frissítésével vagy eltávolításával kapcsolatban naplózni kell a bekövetkező esemény dátumát és időpontját, valamint az azt kezdeményező felhasználó nevét.

A honlapon szereplő közérdekű adatok a honlapról közzétételről számított egy évig a honlapról nem távolíthatók el. A közzétételi egység honlapról történő eltávolításának időpontjára, illetve előző állapota archiválásának (honlapon tartásának) időtartamára a szabályzat 2. számú mellékletében előírtak az irányadók az alábbiak szerint:

 • amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartása írja elő, az adat frissítése esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltéig nem szüntethető meg, az adatváltozás (frissítés) tényét idejét az új állapot fellelhetőségét, az archívumban elérhető adat elavulását egyértelmően fel kell tüntetni,

 • téves vagy pontatlan adat nem tehető elérhetővé sem a honlapon,

 • a frissített adat új állapota mellett fel kell tüntetni a frissítés tényét és idejét, illetve az adat előző állapotának archív állományban való elérhetőségét.

IV.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jegyző rendszeresen ellenőrzi a szabályzatban foglaltak teljesítését.

Az adatfelelős a tárgyévet követő január 15-ig írásban jelentést készít a jegyző részére a teljesített, illetve elutasított igényekről. A beszámoló alátámasztását szolgáló információkat az adatfelelős a jegyző rendelkezésére bocsátja. A beszámoló adattartalma kiterjed az adatigénylések megjelölésére, az adatszolgáltatás formája és az igénylők által megtérített költség összegére. A Törvény 30. § (3) bekezdésének megfelelően a jegyző évente január 31-ig értesíti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot az elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szabályzat 2012. április 1. napján lép hatályba.

A jegyzőnek kell gondoskodni, hogy a szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 4. számú mellékletében szereplő megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg.

Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a szabályzatban nevesített felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért a jegyző felelős.

A szabályzat kiadásra került és megtalálható a jegyzőnél.

Kulcs, 2012. február 22.

Árva Helga

jegyző

1.sz. melléklet

A közérdekű adatok szolgáltatására kijelölt személyek

2. sz melléklet

Általános közzétételi lista

3. sz. melléklet

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentés

4. sz. melléklet

A közérdekű adatokról készített másolatért fizetendő költségtérítés mértéke

5. sz. melléklet

Megismerési nyilatkozat